Általános Szerződési Feltételek

Munkástanácsok Országos Szövetsége

Szolgáltató

Általános Szerződési Feltételek

a jokepzes.hu szolgáltatáshoz

 

 

Hatályba lépés kelte: 2014. január 26.

 

 

Készült: 2013. DECEMBER

 

 

I. A szolgáltató neve, címe

 

 

1.1 A szolgáltató neve: Munkástanácsok Országos Szövetsége
Rövidített neve: MOSZ

1.2. Székhelyének címe: 1125 Budapest Szarvas Gábor út 9/b.

Telefonszám: +36-1-275-1445
Telefaxszám: +36-1-394-2802

1.3.Hivatalos képviselője: Palkovics Imre elnök

1.4. A web-lappal kapcsolatos szakmai ügyekben meghatalmazott képviselője: Dr Soós Adrianna programvezető
Telefonszám:06 20 9 231 850
e-mail: jokepzes@munkastanacsok.eu

II. Ügyfélszolgálatának elérhetősége

(cím, telefonszám), illetve internetes honlapjának címe

2.1. Ügyfélszolgálat

Telefon: +36(30)98-25-721
Hétfő-péntek: 8:00-17:00
email: jokepzes@munkastanacsok.eu
email: support@jokepzes.hu

2.2. Internetes oldal (honlap) címe: www.jokepzes.hu

III. Az ÁSZF célja, tárgyi, személyi, területi és időbeli hatálya

3.1. Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) célja a hatálya alá tartozó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevők közötti jogviszony szabályozása.

3.2. Az ÁSZF tárgyi hatálya a www.jokepzes.hu által nyújtott képzésajánló és kapcsolódó tájékoztatási szolgáltatásra terjed ki.

3.3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: a Szolgáltató, Képzést ajánló szervezetek (továbbiakban képzők), a képzést igénybe vevő Felhasználók (továbbiakban felhasználók), valamint a képzésekhez támogatást nyújtó szervezetek (továbbiakban támogatók).

3.4. Szolgáltató: az 1. pontban megjelölt szervezet.
Felnőttképzést nyújtó szervezetek: Felnőttképzési tevékenységet folytató jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cégek, egyéni vállalkozó, a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény, amely képzési ajánlatát közzéteszi a szolgáltató weblapján, illetve amely használja vagy igényli az elektronikus képzés ajánló szolgáltatásokat.
Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely használja vagy igényli az elektronikus képzésajánló szolgáltatást.
Támogató szervezet, amely a képzésekhez támogatást nyújt, vagy /és használja a képzésajánló weblap szolgáltatásait.
Ügyfél: az a természetes személy, aki hogy gazdasági tevékenységi körén kívül veszi igénybe a szolgáltatást.

A Képző és a Felhasználó a szolgáltatást a jelen ÁSZF elfogadása esetén veheti igénybe.

3.5. Az ÁSZF a szolgáltatás megkezdésének napjától kezdődően – az időközi módosítások szerinti tartalommal – határozatlan ideig van hatályban mindaddig, amíg a Szolgáltató a képzésajánló szolgáltatást nyújtja.

IV. Értesítések, közzétételek, nyilatkozatok

4.1. A Szolgáltató közzétételi kötelezettségét (beleértve különösen az ÁSZF közzétételét, valamint más tájékoztatás közzétételét) az alábbiak szerint teljesíti:
a) a tájékoztatást internetes oldalán (honlapján) közzéteszi, továbbá
b) az abban foglaltakról a telefonszolgáltatás igénybevételével elérhető ügyfélszolgálat szóbeli, e-mailes ügyfélszolgálat írásbeli tájékoztatást ad.

4.2. Az ÁSZF Szolgáltató általi egyoldalú módosítása esetén a módosításáról szóló valamennyi értesítésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire;
b) a módosítások lényegének rövid leírását;
c) a módosítások hatálybalépésének időpontját;
d) a közzétett általános szerződési feltételek elérhetőségét;

V. A szolgáltató által nyújtott szolgáltatások meghatározása

5.1. Ingyenesen nyújtott szolgáltatások:

Felnőttképzést nyújtó szervezetek (képzők) részére:

a) A képző intézmények ingyenesen tölthetik fel képzéseiket a szolgáltató weblapjára,
b) A képző intézmények ingyenesen tölthetik fel a honlapra az intézményük bemutatását szolgáló, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges alapvető információikat, amelyek a képzésre jelentkezők számára fontosak lehetnek a honlap struktúrájának megfelelően,
c) A képző intézmények ingyenesen tölthetik fel a weblapra azon képzéseiket, amelyekhez támogatások kapcsolódnak.

Magánszemélyek részére (ügyfelek)
Magánszemélyek részére a weblap szolgáltatásai ingyenesek

Nem természetes személy felhasználók részére
A nem természetes személy felhasználók a képzési ajánlatokat ingyenesen kereshetnek a weblapon, egyéb szolgáltatásokra a következő pontban foglaltak az irányadók.

Támogató szervezetek részére
Támogató szervezetek részére a weblap szolgáltatásai ingyenesek

5.2. Térítés fejében nyújtható szolgáltatások:

1. Reklámok, szakmai anyagok, tájékoztatások elhelyezése a weblapon a Szolgáltatóval kötött megállapodás szerint, amennyiben azok egyes képzésekhez kapcsolódó, a weblapon levő minden képző által feltölthető struktúrájú információkat meghaladják, nem a Képző számára rendelkezésre álló felületen kerülnek elhelyezésre, vagy különösen figyelemfelhívó jellegű, azonban ezek nem tartalmazhatnak a honlapon levő,a többi képzőt érintő negatív üzeneteket.

2. Más, a képzésekhez kapcsolódó vagy az elhelyezkedést segítő, vagy a honlapot látogatók számára hasznos reklámok, tájékoztatások a szolgáltatóval kötött szerződés alapján.

3. Ha a képzésre jelentkező a honlap szolgáltatását igénybe véve a honlapon keresztül jelentkezik a képzésbe, és felvételre is kerül, akkor a Felnőttképzést folytató szervezet a felvettek után, a képzési díjjal arányos, a ténylegesen kifizetett képzési díj 2,5%-ának megfelelő, de legfeljebb hallgatónként és képzésenként 4000Ft szervezési díjat fizet a Szolgáltató számlájára a szolgáltatóval megkötendő szerződés alapján. A szerződést legkésőbb akkor kell megkötni, ha van legalább 1 hallgató, aki ezen az úton került be a képző hallgatói közé.

Nem számolható fel jutalék olyan képzés után, amelyhez a Budapest Főváros Kormányhivatala munkaügyi központja képzési támogatást nyújt.

4. A Szolgáltató által megrendelői igényekre vagy a Szolgáltató saját döntése alapján készített speciális szakmai anyagok, statisztikák, amelyek térítési díját megállapodásban vagy a honlapon rögzítik.

VI. A fizetett szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésével kapcsolatos eljárás, a térítéses szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei

6.1. A Szolgáltató jelen ÁSZF-ben megjelölt térítéses szolgáltatása csak a Szolgáltatóval kötött szerződést követően vehető igénybe.

6.2. Igénybejelentési eljárás
Az szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentést (a térítéses szolgáltatási szerződés megkötésére irányuló ajánlatot) az alábbiak szerint lehet megtenni:
- szóban vagy írásban a Szolgáltató meghatalmazott képviselőjénél,
- szóban a Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálatánál,
- írásban a Szolgáltató internetes oldalán levő elektronikus adatlap kitöltésével, melyet aláírva postán feladva,vagy scannelt formában a Jelen ÁSZF-ben megadott e-mail címre lehet megküldeni /jokepzes@munkastanacsok.eu/

6.3. Az igénybejelentés szempontjából igénylő az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki, illetve amely a szolgáltatást igénybe kívánja venni.

6.4. Az igénybejelentés minimális tartalmi elemei a következők:
a) az igénybejelentő neve, lakóhelye, székhelye, értesítési/elérési címe és telefonszáma,és e-mail címe
b) a kért szolgáltatás megnevezése
c) az igénybejelentés helye és időpontja, írásbeli igénybejelentés esetén az igénylő vagy szerződéskötésre feljogosított képviselőjének aláírása

6.5. A Szolgáltató a térítéses szolgáltatással kapcsolatos igényre 3 munkanapon szóban és/vagy írásban válaszol, és egyezteti a szolgáltatás nyújtásának konkrét feltételeit.
A feltételekre vonatkozó megegyezés esetén a szolgáltatásra vonatkozó szerződést írásban kötik meg.
A szerződés megkötése elektronikus úton is történhet.

VII. Az ügyfélszolgálat működése, a bejelentések, panaszok intézése (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése)

7.1. A Szolgáltató a Felnőttképzést nyújtó szervezetek és a Felhasználók bejelentéseinek intézésére, panaszaik kivizsgálására és orvoslására, tájékoztatására ügyfélszolgálatot működtet, melynek elérhetőségei a jokepzes@munkastanacsok.eu, valamint internetes oldalán, illetve jelen ÁSZF I. fejezetében találhatóak.

7.2. Az ügyfélszolgálat útján a Felnőttképzést nyújtó szervezet, a Felhasználó, illetve az ügyfél szolgáltatás iránti igényt jelenthet be, szerződést köthet, módosíthat és szüntethet meg, a szolgáltatással kapcsolatban tájékozódhat és információt kérhet, bejelentést tehet és panasszal élhet.

Az ÁSZF vonatkozásában:
- panasz: a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek (alkalmazottnak, megbízottnak) a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó nyilatkozat, mely szerint a Szolgáltató vagy a személy eljárása nem felel meg a jogszabályoknak vagy az ÁSZF-nek,
- bejelentés: a panaszon kívüli minden olyan nyilatkozat, észrevétel, mely a szolgáltatásra vagy a Szolgáltatóra vonatkozik.

7.3. A Szolgáltató a Képzőktől és a Felhasználóktól származó bejelentéseket, panaszokat és a bejelentés, panasz alapján tett intézkedéseket visszakövethető módon nyilvántartásában rögzíti, az adatkezelési szabályok betartásával

A nyilvántartás minden bejelentésről, panaszról a következő adatokat tartalmazza:

- bejelentése, illetve panasza alapján tartalmazza:
a) a panaszt tevő nevét,értesítési címét , telefonszámát vagy más elérhetőségét,
b) ha szükséges, a szolgáltatás megnevezését,
c) a bejelentés, panasz rövid leírását,
d) a bejelentés időpontját (év, hónap, nap);
- a Szolgáltató vizsgálatának eredményeként tartalmazza:
e) a bejelentés, panasz kivizsgálásának eredményeit,
f) a bejelentés, panasz orvoslásának módját és időpontját (év, hónap, nap),
g) a bejelentő értesítésének módját és időpontját.

A szóbeli panaszt meg kell vizsgálni, és szükség szerint a lehető leghamarabb időpontban orvosolni kell.

VIII. Mely képzők a jó képzők, aki feltehetik képzéseiket a képzést ajánló weblapra?

8.1. A Felnőttképzési törvényben foglalt engedélyezési eljárás alapján engedéllyel vagy érvényes akkreditációval rendelkező képzőhely képzései.

8.2. Támogatott képzések esetén elfogadjuk a támogató által a képzéssel meghatározott kritériumoknak megfelelő minősítést – minden támogatott képzés felkerülhet a weblapra.

8.3. A felsőoktatási intézmények által meghirdetett iskolarendszeren kívüli képzések (szakmai és továbbképzések).

8.4. Egyéb esetben legalább 2 munkaadótól vagy 20 végzett hallgatótól szerzett pozitív referencia.

8.5. Hallgatói visszajelzések alapján levesszük azokat a képzőket a listáról, ahol a képzés színvonala, a képzés feltételei nem megfelelőek.

8.6. Levesszük azokat a képzőket a weblapról, akik az előző feltételeket már nem teljesítik, vagy akiket töröltek a minősített.

8.7. Levesszük azokat a képzőket a weblapról, akik az első bekezdésben engedélyüket, akkreditációjukat - a képzésekkel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások miatt – elvesztették.

8.8. Levesszük azokat a képzőket a weblapról, akiket a bíróság elmarasztalt a képzésekkel kapcsolatos kötelezettségszegés miatt.

IX. A képzéseit ajánló Képző kötelezettségei:

9.1. Vállalja, hogy képzéseit a Szolgáltató weblapjára azok indítása előtt a lehető legkorábbi időpontban rögzíti a weblapon szereplő információk megadásával.

9.2. Vállalja, hogy azok tartalmát folyamatosan frissíti.

9.3. Vállalja, hogy a rögzített adatok valósak, valamint hogy azok nem tartalmaznak más képzőkre vonatkozó információkat.

9.4. Vállalja, hogy a weblapon jelentkezett és a képzésre felvett hallgató felvételét felrögzíti a weblapra.

9.5. Vállalja, hogy a saját úton az adott képzésekre felvett hallgatók számát folyamatosan rögzíti a weblapon, hogy láthatóvá váljék a még betöltetlen képzési helyek száma.

9.6. Vállalja, hogy a személyében, adataiban, képzéseinek minősítésében bekövetkezett változásokat rögzíti.

9.7. Vállalja, hogy a térítéses szolgáltatásra a szolgáltatóval szerződést köt, mely elektronikus úton is megköthető.

9.8. Vállalja, hogy a részére átadott, a képzésre jelentkezők személyes adatát az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli.

X. A képzést felhasználók

10.1. A képzést felhasználók a weblapon szereplő képzések közül különböző keresési paraméterek alapján válogathatnak.

10.3. A képzésre történő jelentkezés akkor kerülhet elfogadásra, ha a jelentkező megfelel az adott képzésben való részvételhez előírt, a képzésnél feltüntetett feltételeknek.

10.4. A jelentkezés alapján a képzésre való regisztráció megtörténik, amennyiben a képzés nincs előzetes vizsgálatokhoz kötve, úgy a képzési hely lefoglalásra kerül.

10.5. Amennyiben az ajánlatok között nem talál az igényének megfelelő képzési programot, igényét nyilvántartásba vesszük, és kezdeményezzük a képzőknél a megfelelő képzés indítását.

10.6. Amennyiben a választott képzéshez támogatás is igénybe vehető, annak feltételeiről is tájékozódhat, sőt egyes támogatások elnyeréséről is tájékoztatjuk a weblapon keresztül.

10.7. A képzési feltételekről a weblapon szereplő információkon kívül telefonos és e-mailes tájékoztatást is nyújtunk, a weblapon megadott számon, címen és időben.

 

 

1. sz. melléklet

 

 

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

I. Adatkezelés módja

A Szolgáltató által kezelt adatok fajtái, tárolásuk és esetleges továbbításuk célja és időtartama, az adatok továbbításának biztosítása, az adatbiztonság, valamint a képzőnek, illetve a felhasználónak az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatás:

1. A Szolgáltató által nyilvántartott, a képzést kereső természetes személy ügyfelekre vonatkozó személyes adatok körét, azok részletes felhasználási és nyilvántartási szabályait jelen ÁSZF szerinti Adatkezelési Szabályzat tartalmazza.

2. Amennyiben az ügyfél a Szolgáltató által kezelt adataiban bekövetkezett változást a Szolgáltató felé nem jelenti be, úgy az ügyfél mulasztásának időtartamára a Szolgáltató mentesül az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése alól.

3. A Szolgáltató az általa nyilvántartott, a természetes személyek által rögzített adatokat csak annyi ideig tárolhatja, ameddig arra az ügyfelek tájékoztatásával, szolgáltatásával kapcsolatosan szükség van.

4. A Szolgáltató az ügyfél adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére teljesíthet.

5. A Szolgáltatót külön jogszabályok alapján adat és titoktartási kötelezettség terheli Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség a Szolgáltató tagjait, alkalmazottait és megbízottját egyaránt terhelik.

II. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre

1. A jogszabályban jogként biztosított adatkezelés alapján a Szolgáltató által kezelt személyes adatok a következők:

a) az ügyfél neve, lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye,
b) természetes személy igénybe vevő esetén az előfizető (leánykori) neve, anyja neve, születési helye és ideje,
c) iskolai előképzettsége,
d) nem természetes személy előfizető esetén az előfizető cégjegyzékszáma vagy más nyilvántartási száma, valamint bankszámlaszáma,
e)ügyfél e-mail címe,
f) ügyfél telefonszáma,
g) ügyfél értesítési címe.

2. A személyes adatok tárolásának időtartama és módja

2.1. Az ügyfelek regisztrációjából adódó adatokat a regisztrációt követő 1 évig, illetve az ügyfél kérésének megfelelő időtartamig őrzi.

2.2. A II.1. pont szerinti adatokat a Szolgáltató saját üzletszerzési céljából az ügyfél hozzájárulásának időtartama alatt kezelheti, az ilyen célú kezelést az ügyfél hozzájárulásának visszavonásakor, egyéb esetben a 2.1. pont szerint a Szolgáltató megszünteti.

2.3. A Szolgáltató a kezelt személyes adatot az adatkezelésről való tudomásszerzését követően haladéktalanul törli, ha a szolgáltatónál valamely 1. pontban nem említett célból történő adatkezelésre került sor.

2.4. A Szolgáltató köteles a nyilvántartott személyes adatok védelméről gondoskodni.

2.5. A számítógépen nyilvántartott adatok esetében az adatokhoz hozzáférést jelszóvédelemmel kell ellátni és a hozzáférésre jogosult személyekről nyilvántartást kell vezetni. A számítógépes adatállományokról legalább egy példány biztonsági másolatot kell folyamatosan készíteni.

2.6. A papír alapú nyilvántartásokat az illetéktelenek elől elzárva kell tartani.

2.7. A nyilvántartásokat megfelelően zárt helyiségben, az irattározási jogszabályok és belső előírások figyelembe vételével kell tárolni.

2.8. A közbenső, az irattározásra nem kerülő, vagy az irattározási idő után selejtezésre kerülő nyilvántartásokat meg kell szüntetni: a számítógépes adathordozón levő adatokat helyreállíthatatlanul le kell törölni, a papír alapú, személyes adatokat tartalmazó listákat el kell égetni vagy más módon (iratmegsemmisítővel), ellenőrzötten meg kell semmisíteni.

3. A személyes adatok továbbításának esetei

3.1. A II.1. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók:
a) azoknak, akik a Szolgáltató megbízása alapján az ügyfél-tájékoztatást végzik.

3.2. A II.1. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, átadhatók – az ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén – azoknak a képző intézményeknek, amelyek képzésére az ügyfél jelentkezett.

3.3. Azoknak a támogató szervezeteknek, akiktől az ügyfél támogatást kíván igénybe venni

3.4. A II.1. pont szerinti adatok közül azok, amelyek az adatkezelés céljához szükségesek, a Szolgáltató – az ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén – felhasználhatja arra, hogy az ügyfél számára a megfelelő képzés megtalálását segítse, illetve a Szolgáltató szolgáltatásairól az ügyfélnek hírlevél vagy e-mail útján tájékoztatást nyújtson.

3.5. pont alapján átadott adatokkal kapcsolatban az adatokat átvevőket a Szolgáltatóval azonos titoktartási kötelezettség terheli.

4. Az ügyfél hozzájárulása és módosításának joga

4.1. A Szolgáltató az ügyfél adatkezeléshez való előzetes hozzájárulását köteles megszerezni minden olyan esetben, amikor az adatkezelést jogszabály számára kötelezően nem írja elő.

4.2. Az ügyfél adatkezelési hozzájárulását a Szolgáltató a következők szerint szerezheti meg:
a) a képzésre jelentkezéshez szükséges regisztrációt megelőzően elektronikusan hozzájáruló adatkezelési nyilatkozattal,
b) a regisztrált igénybe vevők számára nem kell ismételt nyilatkozatot tenniük, csak annak visszavonását követően.

5. A Szolgáltató adatkezelésének szabályai

5.1. A Szolgáltatót a tudomására jutott személyes adatokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli, azok megismerését harmadik személy részére csak az érvényes jogszabályokban és jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint teheti lehetővé.

5.2. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a Szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony után is terheli.

6. Adatvédelem

6.1. A Szolgáltató biztosítja
a) a szolgáltatást végző vagy abban közreműködő alkalmazottja, megbízottja az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályokat és jelen szabályzatot megismerje és munkája során betartsa,
b) az adatvédelem és adatbiztonság követelményeinek személyi és tárgy feltételeit,
c) jelen Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatnak a Felhasználók részére honlapján való nyilvános elérhetőségét.

 

 

 

Az Általános Szerződési Feltételek pdf-ként való letöltéséhez kattintson ide!